Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Nâng cao hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh

Sáng ngày 24/11, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, thành viên UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh và Văn phòng Đảng uỷ Công an tỉnh.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới điểm cầu Công an các đơn vị trong toàn tỉnh.
 
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu công an tỉnh đã quán triệt tới đại biểu tham dự nội dung Nghị quyết số 03-NQ/ĐUCA ngày 20/10/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, Công an Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an xã, thị trấn; từng bước nâng cao chất lượng công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của lực lượng Công an xã, thị trấn; tích cực huy động, tranh thủ nguồn lực cải thiện cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã thị trấn, phấn đấu tới hết năm 2025, 100% Công an xã, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh có trụ sở làm việc riêng, đảm bảo cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại phục vụ quá trình công tác của lực lượng Công an xã, thị trấn.
 
Lãnh đạo phòng tham mưu thông qua Nghị quyết về xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Để đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tại Nghị quyết nêu rõ những giải pháp thực hiện, trong đó chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn tại địa phương. Đảng uỷ Công an các huyện, thành phố, thị xã tích cực tham mưu huy động sức mạnh lực lượng của cả hệ thống chính trị vào việc xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác giáo giục chính trị tư tưởng, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, kịp thời đề xuất, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích nhất là tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi khó khăn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo các chuyên đề công tác của lực lượng Công an xã, thị trấn. Nâng cao chất lượng công tác đảm bảo ANTT tại công an xã, thị trấn; tăng cường thanh tra, kiểm tra các mặt công tác tại Công an xã, thị trấn. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa công an xã, thị trấn với công an cấp huyện và cấp uỷ, chính quyền địa phương. Tiếp tục ưu tiên trang bị cơ sở đầu tư cho Công an xã, thị trấn. Nâng cao chất lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn xã, thị trấn. Tăng cường chính sách đối với đội ngũ Công an bán chuyên trách trước đây để huy động, tranh thủ sự tham gia của lực lượng này vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.
 
Thủ trưởng Cơ quan UBKT quán triệt Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng
Cũng tại hội nghị đồng chí Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh đã Nghị quyết số 03-NQ/ĐUCA ngày 16/10/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng trong Công an Hà Tĩnh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và hành động của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
 
Đại biểu tham dự
Trong đó, để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nêu rõ các giải pháp trọng tâm, cụ thể cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp trong thực hiện niệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Đổi mới nội dung, phương thức hành động để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Phát huy vai trò của uỷ ban kiểm tra trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong công an Hà Tĩnh có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo kinh phí, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho hoạt động kiểm tra, giám sát.
 
Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định nội dung các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh ban hành là những nội dung quan trọng nằm trong chương trình toàn khoá của lực lượng Công an toàn tỉnh nhằm cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, nhất là trong việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn chính quy. Để thực hiện có hiệu quả nội dung triển khai trong các Nghị quyết đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Công an các huyện, thành phố, thị xã cần phát huy trách nhiệm, nhất là người đứng đầu các đơn vị cần chủ động bám sát nội dụng, tinh thần của Nghị quyết, quán triệt nội dung tới rộng rãi cán bộ chiến sỹ trong đơn vị và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn công tác tại địa phương.

Nga Nguyễn - Sỹ Quý