Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng mạng internet tiến hành các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch

Trong những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt. Trong đó, tấn công trên mặt trận văn hóa, tư tưởng được chúng coi là “mũi đột phá”. Các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc đã tổng kết: “Có những việc 100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 10 sứ giả lại có thể thành công”, “một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước”, “một đô-la chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 đô-la chi cho quốc phòng”; “ngày nay “làn sóng điện đang thay thế thanh gươm; cây bút là phương tiện đi vào trái tim, khối óc con người”.

Đặc biệt, trong những năm gần đây các thế lc thù địch tp trung tiến hành hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Đáng chú ý, cứ “đến hẹn lại lên”, mỗi khi Đảng ta tiến hành Đại hội thì sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt, trắng trợn hơn. Vì vậy, để đấu tranh, phản bác lại thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, chúng ta cần nhận diện được những luận điệu sai trái, phản động của chúng.
Về nội dung và bản chất, có thể nhận diện việc lợi dụng mạng xã hội  tiến hành các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tập trung vào các vấn đề sau: (1) Các thế lực thù địch tiếp tục truyền bá những thông tin và quan điểm sai trái phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH)  của Việt Nam; tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, nhằm chia rẽ khối đoàn kết trong Đảng và đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đặc biệt nguy hiểm hơn là chúng lấy danh nghĩa đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhưng thực chất là tập trung xuyên tạc nội dung Dự thảo văn kiện và những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ … của Đảng, ra sức kêu gọi thúc đẩy “dân chủ đa nguyên”, thay đổi thể chế chính trị, đổi tên Đảng, tên nước, sửa cương lĩnh, hiến pháp, “phi chính trị hóa” quân đội, công an; thực hiện “tam quyền phân lập” ở Việt Nam. (2) Tuyên truyền xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội; dựng chuyện và “quy chụp” rằng, “việc chuẩn bị đại hội như là hoạt động thay cho đại hội, xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội”; rằng công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIII”… (3) Tập trung chống phá, xuyên tạc về vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước. Trên các trang mạng nước ngoài và một số tài khoản blog, facebook cá nhân... đã chủ ý đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, tự “dựng lên” danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng… như thể là người trong cuộc. Chúng tung ra các luận điệu xuyên tạc, quy chụp công tác chuẩn bị nhân sự Trung ương bị chi phối bởi “nhóm lợi ích” từ một bộ phận quan chức cầm quyền ở Trung ương sắp đặt sẵn, bắt buộc các cấp phải thi hành thông qua hình thức dân chủ “mị dân”  nhằm gây nhiễu loạn tình hình nhân sự trong Đảng, hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo đương chức, gây nghi kỵ, mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến thiếu thống nhất, mất đoàn kết. (4) Lợi dụng vấn đề tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí để tuyên truyền xuyên tạc chống phá. Trước việc Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm” mọi sai phạm của cán bộ, đảng viên các thế lực thù địch đã lợi dụng xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đội ngũ cán bộ chủ chốt, kích động, gây chia rẽ đoàn kết trong Đảng. (5) Tăng cường tung tin, dựng chuyện, quy trách nhiệm cho Đảng, Nhà nước ta trong các vấn đề về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vấn đề dân chủ, tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam thông qua cái gọi là “tù nhân lương tâm”; lợi dụng cộng đồng người Việt ở nước ngoài giả danh viết "tâm thư" kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, mọi người có trách nhiệm với vận mệnh đất nước nhằm quy kết Đảng, Nhà nước bán nước, bản biển, đảo… Thường xuyên tổ chức đăng tải, tán phát các thông tin, tài liệu, hình ảnh, video phỏng vấn theo hướng kích động những nhân sĩ, trí thức trong nước có quan điểm trái chiều, phản động. Đối với quần chúng nhân dân, chúng triệt để lợi dụng bộ phận do thiếu hiểu biết, thiếu thông tin hoặc bị kẻ xấu lôi kéo, mua chuộc, nhất là dân tộc ít người, đồng bào tôn giáo nhẹ dạ, cả tin bị chúng kích động, lừa gạt, thúc ép buộc phải tham gia các cuộc tụ tập gây rối, biểu tình, tạo thành lực "lượng đối trọng, gây áp lực với hệ thống chính trị các cấp; nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương trên phạm vi cả nước; đòi tự do lập hội để đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp lực lượng, thành lập các hội, nhóm bất hợp pháp.
Về thủ đoạn, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang sử dụng các phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt.
Một là, sử dụng không gian mạng để chống phá trực diện, thông qua các trang web, blog, các trang mạng xã hội facebook, youtube…, diễn đàn, báo điện tử khuếch trương thanh thế, cổ súy các tư tưởng lệch lạc. Tạo lập các trang blog để thu hút lượng truy cập, như “Quan làm báo”, “Dân làm báo”, “Biển Đông’’, “Ba Sàm”, “Chân dung quyền lực”, “Tạp chí sự thật”, “Lỗi hệ thống”… để tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp dư luận xã hội. Các đối tượng thường núp dưới vỏ bọc các tổ chức “xã hội dân sự”, “diễn đàn dân chủ”... để tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, quan điểm, cương lĩnh, nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”. Lợi dụng một số cá nhân thoái hóa, biến chất về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoặc có tham vọng chính trị cao, thành lập các hội, fanpage... làm cơ quan ngôn luận, địa chỉ hoạt động cho tổ chức “dân chủ” trên mạng. Lợi dụng mạng xã hội phát tán rộng rãi các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung xấu, độc, phản động, từ đó kích động hình thành các hoạt động như tuần hành, biểu tình, rải truyền đơn, tụ tập kêu gọi chống đối cán bộ địa phương, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá chính quyền, chia rẽ khối đoàn kết giữa Đảng và nhân dân.
Hai là, lập những tài khoản giả mạo trên mạng xã hội, các website giả mạo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, những người có uy tín, nhân vật nổi tiếng trong xã hội…; qua đó tung tin bịa đặt, gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm.
Ba là, sử dụng các trang mạng xã hội kêu gọi biểu tình, tụ tập trái phép, phá rối an ninh trật tự, kích động bạo loạn. Các thế lực thù địch tạo lập và huy động những tài khoản giả mạo kêu gọi, lôi kéo, kích động người dân tụ tập, biểu tình và có các hành vi vi phạm pháp luật. Chúng sử dụng hàng loạt tài khoản đã được xây dựng trước, lấy 2-3 tài khoản làm trung tâm thường xuyên đăng tải bài viết, thông tin xuyên tạc về một chủ đề, lĩnh vực nhất định và hàng trăm tài khoản vệ tinh thực hiện nhiệm vụ chia sẻ trên các nhóm, diễn đàn phản động hoặc các nhóm có số lượng thành viên lớn. Một trong những biểu hiện của thủ đoạn này là tổ chức “cách mạng màu trực tuyến” bằng cách huy động, kêu gọi tất cả các tài khoản trên mạng xã hội gắn các biểu ngữ phản đối tạo ra hiệu ứng đám đông, trong đó người dùng mạng xã hội thường xuyên nhìn thấy các biểu ngữ phản đối hoặc những người không có lập trường tư tưởng vững vàng sẽ bị tác động thay đổi tư tưởng theo chiều hướng tiêu cực.
Bốn là, sử dụng các website, dịch vụ thư điện tử (e-mail) và các trang mạng xã hội (Facebook), Zalo (các dịch vụ chat, nhắn tin, hội thoại), truyền thoại (VoIP), diễn đàn (forum), Twitter, Youtube, MySpace... để đưa thông tin xuyên tạc, chống phá. Cách thức tiến hành của chúng thường là tổng hợp tin tức từ các báo chính thống để tạo ra sự khách quan, sau đó cài dần các thông tin xấu, độc, theo tỷ lệ tăng dần cả về số lượng và mức độ bịa đặt, bóp méo sự thật, luận điệu sai trái. Người dùng truy cập thông qua đường dẫn (link) của bạn bè trên mạng xã hội dễ dàng “mắc mưu”, bị dẫn dắt và bị động trong việc tiếp nhận thông tin đó. Thực tế cho thấy, đã có những người do nhẹ dạ, cả tin, thiếu bản lĩnh chính trị nên đã tin theo những luận điệu của các thế lực thù địch, từ đó bị chúng dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo và khống chế để làm việc phục vụ cho mưu đồ của chúng.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Công tác chuẩn bị đại hội được phổ biến sâu rộng đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp. Dự thảo Báo cáo Chính trị đã được công bố công khai và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nhân sự cũng được chuẩn bị hết sức chu đáo, nghiêm túc, cầu thị. Tuy nhiên, như đã thành thông lệ, càng gần đến Đại hội XIII của Đảng, sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt, thâm hiểm hơn. Vì vậy, mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội…, góp phần bảo đảm sự thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

BBT