Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Nội dung mới về hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông và Thông tư số 33/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

1. Bãi bỏ quy định thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát.
2. Bãi bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ.
3. Sửa đổi, bổ sung quy định về bố trí lực lượng Tổ Cảnh sát giao thông: Mỗi Tổ Cảnh sát giao thông phải có ít nhất 02 cán bộ  thay vì Tổ Cảnh sát giao thông có ít nhất 03 cán bộ như trước đây.
4. Bổ sung quy định trong trường hợp không có lực lượng Cảnh sát giao thông đi cùng thì Công an xã thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành trên các tuyến đường xã và đường khác thuộc địa bàn xã quản lý.
5. Bổ sung quy định hình thức kiểm soát TTATGT của CSGT được thực hiện thông qua Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGT đường bộ.
6. Bổ sung các quy định về xử phạt trên môi trường điện tử, sử dụng các biểu mẫu quản lý hoạt động tuần tra, kiểm soát bằng mẫu điện tử; thông báo vi phạm bằng phương thức điện tử để làm cơ sở pháp lý triển khai xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ TTKS, XLVP.
* Thông tư số 32/2023/TT-BCA và Thông tư số 33/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2023./.
 

Phòng CSGT