Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.


Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 6/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và đại diện các địa phương.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.


Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị.

Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW.


Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực.


Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải quán triệt Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Các nghị quyết, chỉ thị, quy định được quán triệt trong hội nghị lần này là những văn bản quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề trên các lĩnh vực nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và tỉnh đã được quán triệt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc cụ thể hóa các nội dung kịp thời, hiệu quả, sát thực tiễn địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, kết luận, chỉ thị gắn với tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là kết quả thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng.

Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác tiếp, đối thoại với công dân; tăng cường nắm tình hình, phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa...

Về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 theo Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tập trung cho công tác thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm, chú trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vụ việc tồn đọng.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, công tác thanh tra, kiểm tra; rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm ngày thành lập MTTQ Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân, ngày Nhà giáo Việt Nam...

Quỳnh Chi/Báo Hà Tĩnh