Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần vào thành công Đại hội đảng.

Giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, là một mặt công tác cơ bản của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp và là hoạt động nhằm bảo vệ, phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh nói riêng. Với ý nghĩa đó, trong thời gian qua Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở, chi bội tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cấp ủy, đảng viên và CBCS , góp phần tổ chức thành công Đại hội các cấp

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thời gian qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong Công an Hà Tĩnh bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, cụ thể: Ngay sau khi có Kế hoạch của Bộ Công an về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch và tình hình, đặc điểm của địa phương, từ đó xây dựng và ban hành Kế hoạch số 31/KH-CAT-PX03 ngày 25/02/2020 để triển khai trong toàn lực lượng. Bên cạnh đó Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo khác nhằm kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an như: bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng; theo dõi, nắm tình hình Nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng trong Công an Hà Tĩnh; phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng... Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid - 19, Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo tiến hành công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp phù hợp, hiệu quả. Kịp thời nắm tình hình dư luận đảng viên, CBCS và Nhân dân trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đến nay 100% Cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
          Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời, sâu sắc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước  cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 02/CT-BCA-X11, ngày 17/5/2016 về “đổi mới nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND, giai đoạn 2016 -2020”; thực hiện thắng lợi cuộc “cách mạng” lớn về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng Công an tỉnh, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng.
          Đồng thời, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chú trọng đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của tỉnh, của lực lượng Công an nhân dân và lực lượng Công an tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ; quan tâm giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nhất là văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. Tập trung củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh hiệu quả các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch theo tinh thần quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; khắc phục tư tưởng hoài nghi, dao động, giảm sút lòng tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo tăng cường công tác điều lệnh, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục tổ chức sâu rộng đến từng cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh Cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; chỉ đạo có những hoạt động thiết thực nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Hà Tĩnh, tích cực thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, những gương khắc phục khó khăn nỗ lực vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảm bảo an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc đặc biệt quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo. Cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa và trách nhiệm của bản thân trong việc đảm bảo an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đầu năm 2019 đến nay, cùng với các lực lượng khác Công an Hà Tĩnh đã căng mình ở tuyến đầu chống dịch Covid 19, song hành với đó, công tác đảm bảo ANTT cũng luôn được giữ vững. Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT tuyến biên giới, tuyến biển, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội. Từ tháng 1 đến tháng 5/2020, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã lập nhiều chiến công, khám phá nhiều vụ việc được Nhân dân, dư luận hết sức quan tâm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .
Tính đến nay đã có 16/26  chi bộ, đảng bộ cơ sở Công an tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo kế hoạch đến giữa tháng 5 tất cả các đảng bộ cơ sơ, chi bộ thuộc đảng bộ Công an tỉnh sẻ đại hội xong. Trong quá trình diễn ra đại hội, đã kịp thời thông tin diễn biến của đại hội, tình cảm, nguyện vọng của CBCS đối với đại hội, các hoạt động của cơ quan đơn vị chào mừng đại hội. Sau đại hội, tổ chức thông báo nhanh kết quả đại hội, tổ chức các hoạt động chào mừng thành công của đại hội các cấp, định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Về cơ bản Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thực tế cho thấy nhờ coi trọng và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên tuyệt đại bộ phận cán bộ đảng viên, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh CAND ; chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn nêu cao tinh thần tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, vì Nhân dân. Chính nhờ đó đã tạo ra sự đồng thuận, nhất trí, phấn khởi, tin tưởng và tạo ra quyết tâm cao trong công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phan Hằng