Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Công an tỉnh

Thực hiện chương trình công tác của Công an tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 8 năm 2023.

Thời gian: 07h30’, ngày 22 tháng 8 năm 2023 (thứ Ba).  Địa điểm: Phòng tiếp công dân Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: số 04, đường Nguyễn Thiếp, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng tiếp: - Công dân có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an, những sai phạm của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh. - Các trường hợp đã được Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh giải quyết, trả lời nhưng công dân không đồng ý hoặc đã quá thời hạn nhưng chưa được giải quyết. - Công dân được các đơn vị đề xuất đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tiếp để giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền. Từ chối tiếp: công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà nội dung đã được các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khác giải quyết đúng chính sách, pháp luật, đã được các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản hoặc đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn, thông báo trả lời nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài và những trường hợp khác theo quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân năm 2013. Thanh tra Công an tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết

Thanh Tra Công an tỉnh