Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27/11/2023; Căn cứ Văn bản số 187 ngày 21/6/2024 của Cục Cảnh sát Quản lý hành hành Luật Căn cước từ ngày 01/7/2024

Theo đó Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn toàn tỉnh kể từ ngày 25/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Trong thời gian tạm dừng thu nhận hồ sơ, việc giao trả thẻ Căn cước công dân gắn chíp đối với các trường hợp công dân đã làm thủ tục thu nhận hồ sơ trước thời gian trên vẫn thực hiện bình thường. Công an tỉnh Hà Tĩnh trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành, địa phương và toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh biết, thực hiện.

BBT