Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo: Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh

Thông báo

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH
PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

THÔNG BÁO
TẠM DỪNG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN XUẤT NHẬP CẢNH
 
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 02/CĐ-BCA-V01 ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về Mệnh lnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan xuất nhập cảnh của cơ quan, tổ chức, cá nhân công dân Việt Nam và người nước ngoài trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 (trừ các trường hợp thật sự cấp bách). Riêng đối với người nước ngoài sau thời gian nêu trên đến giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh không bị coi là quá hạn tạm trú.
Trân trọng thông báo./.
Số điện thoại liên hệ: 069.292.8672
 

PQLXNC