Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 331/KH-CAT-TCCB ngày 24/10/2023 của Giám đốc Công an tỉnh về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. Công an tỉnh thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:
Hội đồng tuyển sinh Công an tỉnh