Thông báo về việc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ XNC bằng hình thức trực tiếp

Thực hiện Công văn số 3886/UBND-PC1 ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Công văn số 1251/CAT-TM ngày 20/6/2021 của Công an tỉnh về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo nội dung như sau:

1. Tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh bằng hình thức gửi hồ sơ qua dịch vụ Bưu điện đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Hà Tĩnh;
2. Trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: số 15, ngõ 1, đường Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Cá nhân, tổ chức đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết công việc, nộp thủ tục hồ sơ phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy đơn vị và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.
Xin trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức được biết, thực hiện !”

 

PHÒNG QLXNC