Thông báo về việc tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa

Thông báo về việc tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

Thực hiện Công văn số 3685/UBND-PC1 ngày 13/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện ngay một số nội dung sau:
          1. Tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công các huyện, thành phố, thị xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Công an các đơn vị, địa phương (gọi tắt là Bộ phận Một cửa các cấp). Thời gian tạm dừng bắt đầu từ 07h00 phút ngày 14/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.
          2. Thông tin, tuyên truyền đến toàn thể người dân, các tổ chức, cá nhân về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa các cấp nêu trên. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; công khai số điện thoại liên lạc để để tổ chức, cá nhân liên hệ khi cần thiết.

BBT