Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 14/8, tại hội trường Công an tỉnh khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần - Trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong cấp uỷ và 285 đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị học tập Nghị quyết của Đảng bộ Công an tỉnh.
Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm thông tin Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã quán triệt đến toàn bộ Đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh 4 chuyên đề về nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII ” Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
 
Đồng chí Thượng tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng tổ chức cán bộ điều hành hội nghị học tập Nghị quyết
 

Đồng chí
Hoàng Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm thông tin Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quán triệt các chuyên đề của Nghị quyết.
Tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cán bộ, đảng viên Công an tỉnh Hà Tĩnh đã học tập một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Qua Hội nghị hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã tiếp thu và lĩnh hội được các nội dung được quán triệt, từ đó tiếp tục nghiên cứu để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của bản thân, từng bước triển khai thực hiện, đưa các nội dung Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào thực tiễn công tác và đời sống.
 
285 đảng viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, căn cứ  Kế hoạch của cấp trên, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Nga Nguyễn