Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở các khu dân cư của Hà Tĩnh thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký văn bản chỉ đạo việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022.

Để tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 đảm bảo ý nghĩa thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở khu dân cư đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; phân công các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị của cấp trên về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các thành viên về dự ngày hội ở các khu dân cư. Sau ngày hội, các trưởng đoàn công tác tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả tham gia sinh hoạt của các thành viên cho Thường trực Tỉnh ủy và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết vào các ngày cuối tuần hoặc buổi tối các ngày làm việc để cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham dự đầy đủ. Tổng hợp, báo cáo kết quả các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Giám đốc, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; ban thường vụ các huyện, thành, thị uỷ, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nơi cư trú.

Cùng với việc chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh, thiên tai và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2022, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

BBT