Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2021 trong Công an tỉnh Hà Tĩnh

Nhằm tăng cường vai trò, hiệu lực của Hiến pháp, pháp luật trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay; để thể chế hoá cương lĩnh chính trị của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ngày 20/6/2012, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác PBGDPL, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả. Một trong những giải pháp đó là việc Quốc hội đã lựa chọn và quyết định lấy ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 - Bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, để từ đó hàng năm chúng ta tổ chức tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đến nay, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam đã trở thành ngày hội pháp luật trong toàn dân nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam của Bộ Công an, của Uỷ ban nhân tỉnh, ngày 09/9/2021 Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 205/KH-CAT-PV01 tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2021 trong Công an tỉnh Hà Tĩnh, để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật cũng như nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.
          Để Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức thiết thực, hiệu quả, Kế hoạch số 205/KH-CAT-PV01 ngày 09/9/2021 đã đưa ra một số nội dung quan trọng yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc, đó là:
          - Lựa chọn hình thức tổ chức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tình hình tại đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương;
          - Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa và yêu cầu về Ngày Pháp luật được quy định trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân;
          - Tập trung phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới được ban hành liên quan đến an ninh, trật tự. Đặc biệt, quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai có hiệu quả các luật đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại các kỳ họp gần nhất như: Luật Phòng, chống ma túy, Luật Cư trú...;
          - Tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh Covid - 19 đến  cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức đến hết ngày 30/11/2021 với khẩu hiệu chính:  “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”;  “Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, bảo vệ và thực thi pháp luật”…

          Hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động trong Ngày pháp luật Viêt Nam là hoạt động chính trị pháp lý có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi công dân Việt Nam, là dịp để chúng ta thể hiện tình yêu Hiến pháp, tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, chúng ta là những công dân Việt Nam yêu nước, hơn thế nữa chúng ta còn là những Chiến sỹ Công an nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp thực thi pháp luật và bảo vệ pháp luật, hơn ai hết chúng ta phải nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Hiến pháp hiện hành, những quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội để từ đó áp dụng pháp luật cho chính xác, để từ đó tuyên truyền, phổ biến cho quần chúng nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm túc pháp luật; tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật của Công an tỉnh. Chúng ta cần nêu cao khẩu hiệu: Đối với Cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh thì ngày nào cũng là Ngày Pháp luật.

 

Hồng Loan - Phòng Tham mưu