Triển khai tổng thể cải cách hành chính Nhà nước

Nắm vững nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Sau khi tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì Nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2030. Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn này là cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
          Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tập trung vào 06 nội dung, đó là:
          1. Cải cách thể chế.
          2. Cải cách thủ tục hành chính.
          3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
          4. Cải cách chế độ công vụ.
          5. Cải cách tài chính công.
          6. Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
          Với 06 nội dung nêu trên, Chính phủ xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, các mục tiêu được phân thành 02 mốc giai đoạn (mốc giai đoạn đến năm 2025 và mốc giai đoạn đến năm 2030).
          Về giải pháp thực hiện: Chính phủ yêu cầu (1) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện cải cách hành chính từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp; (2) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội; (3) Bố trí nguồn tài chính và nhân lực cho cải cách hành chính; (4) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (5) Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức.
          Về tổ chức thực hiện: Chính phủ giao Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.
          Ngoài các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao chủ trì các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, Chính phủ giao Bộ Công an: “a. Chủ trì triển khai, vận hành, khai thác và cập nhật có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Chủ trì quản lý xác thực và định danh điện tử qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua Hệ thống do Bộ Công an xây dựng” “b. Nghiên cứu, đề xuất đổi mới công tác quản lý cư trú theo hướng hiện đại với lộ trình, bước đi phù hợp.
          Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2021.

Văn Tính - Phòng Tham Mưu