Vai trò của lực lượng pháp chế trong công tác tham mưu Công an nhân dân

Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (18.4.1946 - 18.4.2021) với nhiều thành tích, chiến công xuất sắc; đóng góp vào những thành công đó có vài trò quan trọng của lực lượng Pháp chế Công an nhân dân.

Được thành lập vào ngày 27/10/1975 theo Quyết định số 2493/BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an),  lực lượng Pháp chế CAND với chức năng tham mưu thực hiện các chuyên đề về pháp luật, tư pháp, cải cách hành chính; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quy chế dân chủ; tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; thẩm định, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ làm công tác pháp chế luôn phải đổi mới phong cách làm việc, hội tụ kiến thức sâu rộng, toàn diện trên các mặt công tác, tư duy sâu sát, tận tụy trong công việc…Từ nhiệm vụ đặc thù đó, những năm qua, lực lượng pháp chế Công an Hà Tĩnh luôn khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự học, tự rèn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác hồ dạy; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
Lực lượng Pháp chế Công an Hà Tĩnh bao gồm 6 cán bộ làm công tác pháp chế chuyên trách thuộc Đội Pháp chế & QLKH - Phòng Tham mưu và 37 đồng chí làm công tác pháp chế kiêm nhiệm tại các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã. Với phương châm “thượng tôn pháp luật và nâng cao pháp chế xã hội chủ nghĩa”, lực lượng pháp chế Công an Hà Tĩnh luôn đào sâu suy nghĩ, chủ động tư duy, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Pháp chế Công an Hà Tĩnh luôn tự tìm tòi nghiên cứu, đổi mới phương pháp công tác, chủ động tham mưu xây dựng và thẩm định nhiều văn bản QPPL, báo cáo sơ, tổng kết các chuyên đề. Tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh các nội dung sát đúng, cụ thể, phù hợp với thực tiễn vào các dự thảo văn bản QPPL theo yêu cầu của Bộ Công an, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh… Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác pháp chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.
 
 
Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên các mặt công tác công an. Thời gian qua, lực lượng Pháp chế Công an Hà Tĩnh đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch nhằm chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, từng bước đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân. Từ đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính nhằm phục vụ có hiệu quả nhu cầu ngày càng cao của mọi tầng lớp nhân dân.
 Tham mưu tổ chức nhiều Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản QPPL, Hội nghị tập huấn chuyên sâu về các luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm cho lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, địa phương, cho các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ liên quan đến các văn bản QPPL được phổ biến. Đẩy mạnh công tác truyên truyền, PBGDPL trong và ngoài lực lượng Công an tỉnh; đẩy mạnh công tác PBGDPL phối hợp với công tác vận động quần chúng chấp hành pháp luật tại cơ sở; kịp thời đăng tải các văn bản QPPL trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, Trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu khai thác, nghiên cứu của CBCS và Nhân dân… qua đó góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về các quy định pháp luật hiện hành, tích cực tham gia vào công tác bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với công tác tuyên truyền, PBGDPL, công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật cũng từng bước đi vào nề nếp, có chiều sâu. Lực lượng Pháp chế Công an Hà Tĩnh đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản QPPL mới… Tham mưu, tổ chức các đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật trên các lĩnh vực khác nhau như: Kiểm tra việc thi hành pháp luật trên lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm, vi phạm, sơ hở, thiếu sót, đồng thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc…
Trong những năm gần đây, với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Pháp chế Công an Hà Tĩnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng cán bộ, từ đó chất lượng công việc cũng từng bước nâng cao. Đội ngũ cán bộ pháp chế đã phát huy được trí tuệ, tài năng, đi sâu nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phục vụ hiệu quả cho công tác bảo vệ ANTT, tấn công địch và các loại tội phạm, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh… Ghi nhận những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế đã được Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND…  tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen, được các các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao.
Với niềm tin tưởng và tự hào, lực lượng Pháp chế Công an Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, góp phần cùng với toàn lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân./.
                                                                 
 

Hồng Loan - Phòng Tham mưu