Vai trò tham mưu của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh cho cấp ủy trong lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Sau khi được thành lập theo Quyết định số 10490/QĐ-BCA, ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các quy định, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; góp phần xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

 Ngay sau Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Cơ quan UBKT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Đảng ủy ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để phụ trách, theo dõi, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, lĩnh vực được phân công. Định kỳ tham mưu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại các kỳ họp theo quy chế làm việc. Tham mưu chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và năm 2021 có trọng tâm, trọng điểm; trong đó tập trung những nội dung: Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị; việc tổ chức sinh hoạt đảng; việc thực hiện quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…. Bên cạnh đó, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra đã chủ động hướng dẫn các Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở trong xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; quá trình thực hiện nhiệm vụ cơ quan Ủy ban Kiểm tra có sự theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ, để việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tại các đảng bộ, chi bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định và có chất lượng.
 
  Cơ quan Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu kế hoạch để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/ĐUCA, ngày 16/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân. Chủ động tham mưu ban hành các quyết định, quy định, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh: Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh với phòng tổ chức cán bộ, phòng tham mưu, phòng công tác đảng và công tác chính trị, Thanh tra Công an tỉnh về thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng; Quy định về tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh và thành viên tham gia phối hợp với đoàn của cấp ủy, ủy ban kiểm tra huyện, thành, thị ủy; Thông báo phân công lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra phụ trách, theo dõi địa bàn, đồng thời ban hành Quy chế công tác và Quy định về công tác hồ sơ địa bàn của cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh…..Qua đó, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.
 
  Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, có chất lượng Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quyết định số 17-QĐ/TW, ngày 22/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở và cán bộ làm công tác đảng, công tác kiểm tra của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng bộ Công an cấp huyện.
 Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid – 19 và yêu cầu công tác của lực lượng Công an, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên trong chấp hành quy trình công tác và quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; qua đó vai trò, hình ảnh của lực lượng Công an Hà Tĩnh trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh được thể hiện rõ nét, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện các đoàn kiểm tra, giám sát được thực hiện linh hoạt, đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh và chất lượng, hiệu quả. Đến nay các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh được thực hiện bám sát theo kế hoạch đề ra; đến tháng 9 năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an tỉnh đã triển khai 89 cuộc kiểm tra đối với 37 tổ chức đảng và 52 đảng viên; triển khai 78 cuộc giám sát chuyên đề đối với 39 tổ chức đảng và 49 đảng viên; trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai 09 đoàn để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 07 tổ chức đảng, 02 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã thành lập, triển khai 07 đoàn để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 06 tổ chức đảng, 03 đảng viên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật 22 đảng viên vi phạm; hình thức: khiển trách 18 đồng chí, cảnh cáo 04 đồng chí; nội dung vi phạm: CSDS&KHHGĐ 18 đồng chí, thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành quy định, quy trình công tác 04 đồng chí. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra đã chủ động tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh ban hành kế hoạch, tiến hành công tác nắm tình hình phục vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của ủy ban kiểm tra các cấp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành nắm tình hình tại 04 tổ chức đảng; thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 cuộc, chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở thực hiện 01 cuộc, qua kiểm tra kết luận có vi phạm và đã tiến hành xử lý kỷ luật.
   Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng được chú trọng; kịp thời tham mưu bổ sung cán bộ về công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra và chỉ đạo kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng khi có biến động về nhân sự.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh nói riêng. Mở chuyên mục “Hỏi và đáp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, đồng thời hàng tháng cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra đều có bài viết về công tác kiểm tra, giám sát để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh; cấp phát Tạp chí Kiểm tra Đảng cho các đơn vị, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, cùng toàn thể đảng viên, CBCS trong Công an Hà Tĩnh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng./

Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an tỉnh