Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Công khai thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Công an tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 06/6/2024, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 1293/QĐ-CAT-PC07 về việc công khai thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh công khai kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 23 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (có danh mục kèm theo).
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/6/2024./.
https://congan.hatinh.gov.vn/laravel-filemanager/files/1/QD 1293.pdf https://congan.hatinh.gov.vn/laravel-filemanager/files/1/Danh mục TTHC.pdf

TRỌNG HIẾU