Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Từ ngày 01/7/2024 trên thẻ căn cước mới sẽ in 13 thông tin

Từ ngày 01/7/2024, trên thẻ căn cước mới sẽ in 13 thông tin này liên quan đến công dân Việt Nam.

Theo khoản 2 Điều 18 Luật Căn cước 2023, các thông tin được in trên thẻ căn cước mới từ ngày 01/7/2024 bao gồm:
(1) Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
(2) Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”;
(3) Dòng chữ “CĂN CƯỚC”;
(4) Ảnh khuôn mặt;
(5) Số định danh cá nhân;
(6) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;
(7) Ngày, tháng, năm sinh;
(8) Giới tính;
(9) Nơi đăng ký khai sinh;
(10) Quốc tịch;
(11) Nơi cư trú;
(12) Ngày, tháng, năm cấp thẻ; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng;
(13) Nơi cấp: Bộ Công an.

* Theo Luật Căn cước 2023, người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam, trong đó:
Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước mới từ ngày 01/7/2024
1. Đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên:
- Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước; trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Luật Căn cước 2023;
- Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước;
- Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước;
- Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước;
- Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn; trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát.
2. Đối với người dưới 14 tuổi: Người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước.
- Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.
Trường hợp người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước.
Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi.
- Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định.
Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó.
Lưu ý: Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục theo quy định.
(Điều 23 Luật Căn cước 2023)
 

Hoàng Diệp - Phòng CS QLHC