Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Có tổng tất cả 172 Thủ tục


STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 2
2 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (Cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
3 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
4 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
5 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
6 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
7 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
8 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
9 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
10 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
11 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
12 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
13 Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 2
14 Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
15 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
16 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
17 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
18 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
19 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ (Cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
20 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (Cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
21 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Mức độ 4
22 Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Tổ chức cán bộ Mức độ 2
23 Tuyển hợp đồng lao động trong Công an nhân dân Tổ chức cán bộ Mức độ 2
24 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Tổ chức cán bộ Mức độ 2
25 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Tổ chức cán bộ Mức độ 2
26 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú (cấp xã) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 2
27 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 2
28 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 2
29 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam (cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 4
30 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 2
31 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 2
32 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 2
33 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 2
34 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 4
35 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam (cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 4
36 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 2
37 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 2
38 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 4
39 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 4
40 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử trong nước Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 4
41 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử (Cấp tỉnh)) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 4
42 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
43 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
44 Cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
45 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
46 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
47 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
48 Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
49 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
50 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3