Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Có tổng tất cả 173 Thủ tục


STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về cứu nạn, cứu hộ (cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
2 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về cứu nạn, cứu hộ (cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
3 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
4 Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
5 Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
6 Trình báo mất giấy thông hành (cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 2
7 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 3
8 Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại cấp xã Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 4
9 Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại cấp huyện Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 4
10 Trình báo mất thẻ ABTC thực hiện tại cấp tỉnh Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 4
11 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
12 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp xã) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
13 Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) (Cấp xã) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) (Cấp xã) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
15 Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) (Cấp xã) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
16 Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến (Cấp xã) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
17 Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký (Cấp xã) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
18 Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu (Cấp xã) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
19 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp xã) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 4
20 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Cấp huyện) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 4
21 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài đã được cấp giấy miễn thị thực tại Việt Nam (Cấp tỉnh) Quản lý xuất, nhập cảnh Mức độ 4
22 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 4
23 Thông báo số định danh cá nhân (cấp xã) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 4
24 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp xã) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
25 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân. (Cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 4
26 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Cấp huyện) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 4
27 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (Cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 4
28 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh) Cấp, quản lý căn cước công dân Mức độ 2
29 Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến (Cấp huyện) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 3
30 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 3
31 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (Cấp xã) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
32 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
33 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
34 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
35 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
36 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
37 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
38 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp huyện) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
39 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (Cấp Tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
40 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
41 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (Cấp Tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
42 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
43 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
44 Xác nhận thông tin về cư trú (cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 4
45 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 4
46 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 4
47 Tách hộ (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 4
48 Xóa đăng ký tạm trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 4
49 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 4
50 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 3