Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Có tổng tất cả 173 Thủ tục


STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (Cấp tỉnh) Phòng cháy chữa cháy Mức độ 3
2 Gia hạn tạm trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 4
3 Thông báo lưu trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 4
4 Khai báo tạm vắng (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 4
5 Đăng ký tạm trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 4
6 Xóa đăng ký thường trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 4
7 Đăng ký thường trú (Cấp xã) Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 4
8 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu Mức độ 4
9 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Đăng ký, quản lý con dấu Mức độ 4
10 Đăng ký thêm con dấu Đăng ký, quản lý con dấu Mức độ 4
11 Đăng ký lại mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu Mức độ 4
12 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu Mức độ 4
13 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 4
14 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp huyện) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 3
15 Đăng ký xe tạm thời (Cấp huyện) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 4
16 Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký (cấp huyện) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 3
17 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp huyện) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 3
18 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa (Cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
19 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 4
20 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 3
21 Đăng ký xe tạm thời (cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 4
22 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh (Cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 3
23 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp tỉnh) Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 3