Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Thời gian giám sát chuyên đề

Các Đảng bộ cơ sở hỏi: Thời gian giám sát theo chuyên đề đối với các cấp như thế nào?


Thẩm tra, xác minh trong quá trình giám sát

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở hỏi: Trong thời gian giám sát tổ chức đảng hoặc đảng viên, đoàn giám sát được thẩm tra, xác minh khi nào?


Trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm

Đảng bộ cơ sở hỏi: Trường hợp nào thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm?


Xử lý kỷ luật đảng viên

Cấp ủy Chi bộ cơ sở hỏi: Sự khác nhau về hình thức xử lý kỷ luật đối với đảng viên chính thức và đảng viên dự bị?


Thẩm quyền của Chi bộ trong xem xét, xử lý đảng viên vi phạm

Chi bộ cơ sở hỏi: Thẩm quyền của Chi bộ trong việc xem xét, xử lý đảng viên vi phạm?


Kiểm tra tài chính đối với cấp ủy cấp dưới của Ủy ban kiểm tra

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở hỏi: Kiểm tra tài chính đối với cấp ủy cấp dưới của Ủy ban kiểm tra gồm những nội dung nào?


Giám sát theo chương trình, kế hoạch là giám sát thường xuyên hay giám sát chuyên đề

Chi bộ cơ sở hỏi: Giám sát theo chương trình, kế hoạch là giám sát thường xuyên hay giám sát chuyên đề?


Đề nghị của Đảng ủy cơ sở đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thông báo kết quả giám sát bằng văn bản

Đảng ủy cơ sở hỏi: Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy cơ sở; do kết thúc cuộc giám sát đã lâu mà không có thông báo kết quả giám sát nên Đảng ủy cơ sở có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thông báo kết quả giám sát bằng văn bản cho Đảng ủy. Vậy, đề nghị của Đảng ủy cơ sở có đúng quy định không?