Cổng thông tin điện tử

Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đảng bộ Công an Hà Tĩnh chủ động chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Cùng với Đảng bộ các huyện Hương Sơn, Thạch Hà, Đảng bộ Công an tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn làm điểm chỉ đạo đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, trong thời gian này, công tác chuẩn bị Đại hội được Đảng bộ Công an Hà Tĩnh chủ động triển khai...


Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đảng bộ Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức đại Đại hội đảng các cấp trong Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng bộ Công an huyện, thành phố, thị xã phổ biến, quán triệt cho 100% cán bộ, đảng viên các văn bản chỉ đạo công tác đại hội Đảng của cấp ủy cấp trên và xác định rõ Đại hội Đảng các cấp cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã thành lập các Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV và các văn bản chỉ đạo công tác tổ chức đại hội.  Đảng ủy Công an tỉnh đã chọn Đảng bộ cPhòng Cảnh sát cơ động và Chi bộ Phòng An ninh kinh tế tổ chức đại hội điểm.
Đến nay, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị đại hội. Theo kế hoạch số 74 của Đảng ủy Công an tỉnh, thời gian tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở sẽ tổ chức từ tháng 3/2020 đến 25/04/2020. Riêng Đại hội điểm của Chi bộ Phòng An ninh kinh tế, Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động sẽ hoàn thành trước ngày 10/3/2020. Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh dự kiến sẽ tổ chức từ 20 – 25/5/2020.
Hiện nay, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đảng các cấp đang được tiếp tục hoàn thiện; công tác nhân sự của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Đảng bộ Công an tỉnh đang được tiến hành theo quy trình, chưa phát hiện vướng mắc, khó khăn. Đảng bộ Công an tỉnh đang tiếp tục chuẩn bị các điều kiện đảm bảo như trang trí khánh tiết, chương trình tổ chức đại hội, cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật ở các chi bộ trực thuộc và chi bộ, đảng bộ cơ sở; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội XIII của Đảng.
Song song với công tác chuẩn bị chu đáo Đại hội Đảng các cấp trong Công an Hà Tĩnh, lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Nguyễn Thương - PX03