Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Đảng bộ cơ sở hỏi: Thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được tính từ thời điểm nào?


Về chức vụ khi bị xử lý kỷ luật

Chi bộ cơ sở hỏi: Chi bộ có chi ủy, đảng viên trong chi bộ vi phạm kỷ luật bị cách chức chi ủy viên thì còn chức vụ nào?


Xử lý kỷ luật đối với đảng viên có hai nội dung vi phạm trở lên

Đảng bộ Công an huyện hỏi: Trong thời điểm kiểm tra, xem xét xử lý vụ việc, đảng viên có hai nội dung vi phạm trở lên thì kết luận hình thức kỷ luật như thế nào?


Điều động công tác đối với đảng viên đang chấp hành kỷ luật Đảng

Chi bộ cơ sở hỏi: Đảng viên A là cán bộ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Vậy, khi đang chấp hành kỷ luật đảng, tổ chức đảng quản lý đồng chí A có được điều động đồng chí sang vị trí công tác mới hay không?


Cách tính thời điểm có hành vi vi phạm

Chi bộ cơ sở hỏi: Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định: “Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm”. Vậy, hành vi vi phạm được tính từ thời điểm nào?


Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm gồm những đối tượng nào?


Công tác giám sát trong Đảng

Thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ tiến hành công tác giám sát như thế nào?


Nghiệp vụ công tác kiểm tra

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ tiến hành công tác kiểm tra như thế nào?