Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Chi bộ cơ sở hỏi: Chi ủy có phải là đối tượng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra cấp trên không?


Thi hành kỷ luật đảng viên

Đảng ủy bộ phận hỏi: Đảng ủy bộ phận có thẩm quyền gì trong việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm?


Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở hỏi: Ủy ban kiểm tra phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của đảng viên bằng cách nào?


Thời gian giám sát chuyên đề

Các Đảng bộ cơ sở hỏi: Thời gian giám sát theo chuyên đề đối với các cấp như thế nào?


Thẩm tra, xác minh trong quá trình giám sát

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở hỏi: Trong thời gian giám sát tổ chức đảng hoặc đảng viên, đoàn giám sát được thẩm tra, xác minh khi nào?


Trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm

Đảng bộ cơ sở hỏi: Trường hợp nào thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm?


Xử lý kỷ luật đảng viên

Cấp ủy Chi bộ cơ sở hỏi: Sự khác nhau về hình thức xử lý kỷ luật đối với đảng viên chính thức và đảng viên dự bị?


Thẩm quyền của Chi bộ trong xem xét, xử lý đảng viên vi phạm

Chi bộ cơ sở hỏi: Thẩm quyền của Chi bộ trong việc xem xét, xử lý đảng viên vi phạm?