Đảng bộ Công an huyện Vũ Quang học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 13/4/2021, Đảng bộ Công an huyện Vũ Quang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên Công an huyện.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên Công an huyện đã được đồng chí Nguyễn Quang Điền phổ biến những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,...
 

Cán bộ, đảng viên Công an huyện đã được đồng chí Nguyễn Quang Điền phổ biến những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
 
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII một cách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả./.

Văn Quyết