Những nội dung của Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú, gồm 4 chương, 16 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Chương I (những quy định chung), gồm Điều 1 và Điều 2, quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định.
Nghị định này quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú về: (1) Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển; (2) Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú; (3) Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân; (4) Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú; (5) Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú; (6) Xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về cư trú, thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú và việc cung cấp, trao đổi thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu từ Cơ sở dữ liệu về cư trú cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Nghị định này áp dụng đối với: cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chương II (Nơi cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú), gồm 06 điều, từ Điều 3 đến Điều 8, quy định về các nội dung: (1) Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển; (2) Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú; (3) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp; (4) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân; (5) Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú; (6) Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú.
Chương III (Cơ sở dữ liệu về cư trú), gồm 06 điều, từ Điều 9 đến Điều 14, quy định về các nội dung: (1) Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân; (2) Hệ thống Cơ sở dữ liệu về cư trú (3) Nguồn thông tin, yêu cầu, thứ tự thu thập, cập nhật thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú; (4) Cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (5) Kết nối, chia sẽ, cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; (6) Sử dụng, sao lưu, phục hồi dữ liệu về cư trú.
Chương IV (Điều khoản thi hành) gồm Điều 15 và Điều 16, quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành. Theo đó, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021 và thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú và quy định trách nhiệm thi hành đối với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Văn Tính - Phòng Tham mưu