Phòng Tham mưu Công an tỉnh tổ chức trao giải thưởng cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”

Vừa qua, Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã chọn 02 bài dự thi xuất sắc nhất của đơn vị, gồm 01 bài dự thi tập thể của nhóm tác giả thuộc Đội Pháp chế và Quản lý khoa học và 01 bài dự thi của cá nhân thuộc Đội Công nghệ thông tin để trao giải và lựa chọn để gửi về Ban tổ chức cuộc thi của Công an tỉnh tham gia dự thi theo đúng thể lệ cuộc thi.

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” và thể lệ cuộc thi của Công an tỉnh, ngày 05/4/2022, Phòng Tham mưu đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu cải cách hành chính trong Công an nhân dân để chỉ đạo, hướng dẫn, phân công các đội công tác, cán bộ trong đơn vị tổ chức làm bài dự thi đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Ban tổ chức cuộc thi Công an tỉnh đề ra. Theo đó, tất cả cán bộ trong đơn vị đều tham gia cuộc thi, mỗi đội công tác lựa chọn 02 bài dự thi trong số các bài dự thi của cán bộ trong đội, gồm một bài dự thi của tập thể và một bài dự thi của cá nhân gửi về Ban tổ chức cuộc thi Phòng Tham mưu để tổ chức chấm, trao giải và chọn bài dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi Công an tỉnh theo đúng quy định.
 

Công tác chấm các bài dự thi

 
Qua tổ chức chấm bài dự thi, Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã chọn 02 bài dự thi xuất sắc nhất của đơn vị, gồm 01 bài dự thi tập thể của nhóm tác giả thuộc Đội Pháp chế và Quản lý khoa học và 01 bài dự thi của cá nhân thuộc Đội Công nghệ thông tin để trao giải và lựa chọn để gửi về Ban tổ chức cuộc thi của Công an tỉnh tham gia dự thi theo đúng thể lệ cuộc thi.
 

Đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu trao thưởng cho 
đại diện tập thể và cá nhân có bài dự thi xuất sắc
 
Qua cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân, mỗi cán bộ Phòng Tham mưu đều nắm vững những kiến thức chung về công tác cải cách hành chính nói chung, công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân nói riêng, cũng như kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trong Công an nhân dân, những mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung cơ bản của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Công an nhân dân. Đồng thời, đã phát huy tính sáng tạo để có những ý tưởng, sáng kiến cải cách hành chính trong các lĩnh vực công tác Công an để hoàn thiện, triển khai nhân rộng trong thực tiễn, cuộc thi cũng đã góp phần phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đối với công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân, góp phần phục vụ cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.

Văn Tính