Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Quy định cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ

Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020 thay thế Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 và Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa. Trong đó, đã bố sung hơn 1.000 danh mục chất, hàng nguy hiểm so với trước đây; quy định mới về một số trường hợp không phải đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển và thay đổi thời hạn cấp Giấy phép vận chuyển…

Đáng lưu ý tại Khoản 6 Điều 16 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định “Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển hàng nguy hiểm thuộc một số trường hợp không phải đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm”; điều này đã góp phần giảm bớt thủ tục, giảm phiền hà cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu vận chuyển với lượng hàng hóa, chất hàng có trọng lượng vừa và nhỏ, cụ thể như:
 - Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có tổng khối lượng nhỏ hơn 2.250kg.
 - Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khí thiên nhiên nén (CNG) có tổng khối lượng nhỏ hơn 1.080kg.
- Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là nhiên liệu lỏng có tổng dung tích nhỏ hơn 1.500 lít.
- Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là hóa chất bảo vệ thực vật có tổng khối lượng nhỏ hơn 1.000 kg.
- Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đối với các hóa chất độc nguy hiểm còn lại trong các loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm.
 

 
Ngoài ra, tại Khoản 3, Điều 15 của Nghị định đã quy định rõ về thời hạn Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cấp theo chuyển hàng hoặc tưng thời kỳ theo đề nghị của đơn vị vận chuyển hàng hóa nguy hiểm nhưng không quá 24 tháng và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện. Như vậy, quy định mới thời hạn Giấy phép được cấp dài hơn, so với quy định trước đây thời hạn không quá 12 tháng.
 
 
Bên cạnh đó, yêu cầu về Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển, các điều kiện an toàn đối với người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm củng được quy định rõ tại các điều khoản trong Nghị định Nghị định số 42/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển các chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ; các tổ chức, cá nhân cần lưu ý thêm quy định đối với người điều khiển phương tiện, người làm việc (người áp tải) trên phương tiện và người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ (người thủ kho, người xếp, dỡ hàng hóa..) phải được huấn luyện và có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo quy định của Nghị định 79/2014/NĐ-CP và Điều 22 Luật PCCC.

Khắc Quân