Có tổng tất cả 145 Thủ tục


STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
2 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật. Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
3 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
4 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
5 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
6 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
7 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
8 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
9 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
10 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
11 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
12 Xóa đăng ký thường trú Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
13 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
14 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
15 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
16 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
17 Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
18 Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
19 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
20 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
21 Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
22 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
23 Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
24 Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
25 Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
26 Đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện Đăng ký quản lý cư trú Mức độ 2
27 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu Mức độ 2
28 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Đăng ký, quản lý con dấu Mức độ 2
29 Đăng ký thêm con dấu Đăng ký, quản lý con dấu Mức độ 2
30 Đăng ký lại mẫu con dấu Đăng ký, quản lý con dấu Mức độ 2
31 Đăng ký mẫu con dấu mới Đăng ký, quản lý con dấu Mức độ 2
32 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân Mức độ 2
33 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân Mức độ 2
34 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân Mức độ 2
35 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
36 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
37 Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
38 Đăng ký sang tên tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
39 Cấp đăng ký, biển số xe tại Công an cấp huyện Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
40 Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa. Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
41 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
42 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
43 Đăng ký xe tạm thời Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
44 Đăng ký sang tên Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2
45 Cấp đăng ký, biển số xe Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2