Câu hỏi về thời gian giám sát theo chuyên đề

Các Chi bộ cơ sở hỏi: Thời gian giám sát theo chuyên đề được tính từ khi nào?

Trả lời:
Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 11, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12-9-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng quy định:
"Kế hoạch giám sát cụ thể đối với tổ chức đảng hoặc đảng viên phải nêu rõ nội dung, đối tượng giám sát, phương pháp, mốc thời điểm, thời gian giám sát. Thời gian giám sát được tính từ ngày chủ thể giám sát nhận được báo cáo theo gợi ý giám sát của đối tượng giám sát. Thời gian giám sát đối với cấp Trung ương không quá 45 ngày làm việc; cấp tỉnh, thành và tương đương không quá 30 ngày làm việc; cấp huyện, quận và tương đương không quá 25 ngày làm việc; cấp cơ sở không quá 20 ngày làm việc. Trường hợp đặc biệt, chủ thể giám sát có thể quyết định  gia hạn thời gian giám sát nhưng không quá 1/3 thời gian giám sát đối với từng cấp theo quy định".
Căn cứ nội dung hướng dẫn trên, trường hợp câu hỏi nêu, thời gian giám sát được tính "từ ngày chủ thể giám sát nhận được báo cáo theo gợi ý giám sát của đối tượng giám sát".

Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh