Đề nghị của Đảng ủy cơ sở đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thông báo kết quả giám sát bằng văn bản

Đảng ủy cơ sở hỏi: Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy cơ sở; do kết thúc cuộc giám sát đã lâu mà không có thông báo kết quả giám sát nên Đảng ủy cơ sở có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thông báo kết quả giám sát bằng văn bản cho Đảng ủy. Vậy, đề nghị của Đảng ủy cơ sở có đúng quy định không?

Trả lời:
Điểm e, Khoản 2, Điều 11, Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng quy định hình thức giám sát chuyên đề như sau:
“Thông báo kết quả giám sát bằng văn bản đến tổ chức đảng, đảng viên được giám sát và tổ chức, cá nhân có liên quan”.
Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, khi thực hiện việc giám sát theo chuyên đề thì sau khi xem xét kết quả giám sát, chủ thể giám sát phải thông báo kết quả giám sát bằng văn bản tới đối tượng giám sát và tổ chức, cá nhân có liên quan để chấp hành. Do đó, đề nghị của Đảng ủy cơ sở là đúng quy định.

Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh