Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Chi bộ cơ sở hỏi: Chi ủy có phải là đối tượng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra cấp trên không?

Tiết 2.1.1, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 32, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định đối tượng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra cấp trên gồm:
“Tổ chức đảng cấp dưới là đối tượng kiểm tra của uỷ ban kiểm tra gồm tổ chức đảng do cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp lập ra và cấp uỷ, tổ chức đảng thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của cấp uỷ cùng cấp”.
Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, chi ủy là đối tượng kiểm tra của ủy ban kiểm tra cấp trên.


 

Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh